Skip to main content

Kodeks profesionalnog bankarskog ponašanja

Dokument koji je pripremilo Udruženje banaka Srbije usvojila je i naša banka

Ovaj dokument utvrđuje opšte etičke principe i norme profesionalnog bankarskog ponašanja koji se odnose na zaposlene u bankama u svim njihovim poslovnim odnosima sa klijentima. Cilj Kodeksa je da se klijent upozna sa minimumom standarda dobre bankarske prakse kojih će se banke pridržavati u svom radu, što je preduslov dobrih odnosa između banke i klijenta i njihove dobre međusobne komunikacije. Ovaj Kodeks je dobrovoljan, što znači da će se banke koje su ga usvojile pridržavati opštih etičkih principa i normi profesionalnog bankarskog ponašanja koje su definisane ovim Kodeksom na dobrovoljnoj osnovi.

Preuzmite dokument ovde: