Skip to main content

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije Opportunity banka

OBAVEŠTAVA

klijente da mogu podneti zahtev za olakšice u otplati obaveza po kreditnim proizvodima (jednom ili više), i to:

 • Ukoliko zbog pandemije COVID 19 ne mogu da izmiruju svoje obaveze prema Banci ili imaju poteškoće u izmirivanju tih obaveza.

Uslov je da su na dan 29.02.2020. godine, kao i godinu dana pre toga, bili redovni u izmirivanju svojih obaveza (izmirivanje kreditnih obaveza nije kasnilo više od 90 dana, odnosno nije bilo smatrano problematičnim iz drugih razloga).

Zahtev se može podneti do 30.04.2021. godine, a Banka je dužna da o svakom takvom zahtevu odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahteva i dostavljanja potrebne dokumentacije.

Olakšice se odnose na sledeće kreditne proizvode:

–  za fizička lica i poljoprivrednike – na proizvode po kreditima

– za pravna lica i preduzetnike –  na proizvode po kreditima i dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu.

Smatra se da klijent ne može ili da ima poteškoća da izmiruje obaveze ukoliko je ispunjen jedan od sledećih uslova (uz uslove je navedena i dokumentacija koja se traži uz zahtev):

ZA FIZIČKA LICA:

 1. Kašnjenje u otplati kreditnih obaveza duže od 30 dana u materijalno značajnom iznosu, na dan 30.11.2020. godine, na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28. 02.2021. godine. Materijalno značajan iznos je dug od najmanje 1.000 dinara.
 • Dokumentacija uz zahtev: Nije potrebna
 1. Na dan podnošenja zahteva klijent ima status nezaposlenog lica
 • Dokumentacija uz zahtev: Potvrda PIO fonda ili Potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje
 1. Neto mesečni prihod (zarada ili penzija) u protekla tri meseca je u iznosu ispod proseka u Republici Srbiji (60.109 dinara)
 • Dokumentacija uz zahtev: Penzioni čekovi ili uverenje iz PIO Fonda sa potvrdom o obustavama za penzionere, odnosno platni listići za zaposlene
 1. Odnos mesečne kreditne obaveze i neto mesečnog prihoda klijenta prelazi 40%, pri čemu prosečni mesečni prihod klijenta u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara i smanjen je 10 ili više procenata u odnosu na prihod pre 15.03.2020.
 • Dokumentacija uz zahtev: Penzioni čekovi ili uverenje iz PIO Fonda sa potvrdom o obustavama za penzionere, odnosno platni listići za zaposlene

ZA POLJOPRIVREDNIKE, PREDUZETNIKE I PRAVNA LICA:

 1. Kašnjenje u otplati kreditnih obaveza duže od 30 dana u materijalno značajnom iznosu, na dan 30.11.2020. godine, na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine. Materijalno značajan iznos je dug od najmanje 1.000 dinara za poljoprivrednike i preduzetnike dok je za pravna lica to iznos koji je veći od 1% potraživanja Banke po proizvodu ali ne manji od 10.000 dinara.
 • Dokumentacija uz zahtev: Nije potrebna
 1. Klijent ima pad poslovnog prihoda od najmanje 15 % u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini
 • Dokumentacija uz zahtev: Zvanični finansijski izveštaj za 2019. god i 2020. god (ili periodični bilans sa 31.12.2020) ili periodični bilans sa 30.11.2020. i periodični bilans sa 30.11.2019. Za paušalce Potvrda o prometu u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini
 1. Prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana, usled pandemije COVID 19.
 • Dokumentacija uz zahtev: Rešenje firme o prekidu poslovanja

Klijent može podneti zahtev za olakšice i ako ne ispunjava nijedan od navedenih uslova, ali usled pandemije COVID 19 postoje neke druge činjenice i okolnosti koje utiču na nemogućnost ili poteškoće da redovno izmiruje obaveze. Ovakav zahtev mora biti jasno obrazložen, na osnovu čega će Banka proceniti da li klijent ispunjava uslove za dobijanje olakšica.

Olakšica koju Banka nudi jeste uvođenje grejs perioda od 6 meseci putem reprograma ili refinansiranja kredita, bez uvećanja postojećeg anuiteta (rate).

Za vreme trajanja grejs perioda Banka ne naplaćuje glavnicu kredita ali obračunava kamatu. Obaveza izmirivanja tako obračunate kamate može se ugovoriti na dva načina:

 1. Kamata dospeva u toku trajanja grejs perioda
 2. Kamata se nakon isteka grejs perioda pripisuje glavnici i njena otplata se na taj način raspoređuje na preostali period kredita

Klijent će u zavisnosti od svojih potreba proceniti koja mu od ponuđenih opcija više odgovara. Prednost druge opcije je u tome što u prvih šest meseci klijent uopšte neće imati obaveza.

Sa druge strane, ako se odluči za drugu opciju, klijent će imati veće ukupne obaveze po kreditu zbog efekta „kamate na kamatu“, do kojeg dolazi nakon pripisa kamate glavnici.

Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica, kao što su visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i slično, neće biti nepovoljniji po klijenta u odnosu na ranije ugovorene uslove. Takođe, sprovođenje olakšica neće biti posebno naplaćeno.

Na obaveze klijenata po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice se mogu primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije odnosno subvencije. Ovu prethodnu saglasnost pribavlja Banka.

S obzirom na epidemiološku situaciju preporučujemo vam da zahtev podnesete putem:

 • email-a na adresu: olaksice@obs.rs
 • poštom na adresu vama najbliže poslovnice ili filijale, koju možete pronaći na sledećem linku

Molimo vas da za podnošenje zahteva koristite isključivo navedene kanale. Zahtevi poslati na email adrese namenjene za prigovore i primedbe, kao i preko profila koje Banka vodi na društvenim mrežama, neće biti razmatrani.

Zahtev takođe možete podneti i lično, svakog radnog dana u najbližoj poslovnici ili filijali.

Uz zahtev je potrebno navesti koji je uslov od navedenih ispunjen, kao i priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost tog uslova. Ako se zahtev podnosi iako nije ispunjen nijedan o uslova, molimo vas da taj zahtev jasno obrazložite, odnosno da navedete kako je konkretno pandemija COVID 19 uticala na nemogućnost ili poteškoće u izmirivanju vaših obaveza.

Ukoliko zahtev podnosite email-om ili poštom, molim vas da pored vaših podataka navedete i partije kreditnih proizvoda za koje želite primenu olakšica.

Obrazac zahteva možete pronaći na ovom linku. Ukoliko zahtev šaljete email-om, popunjenu formu možete poslati i u word format-u bez potpisa.

Banka je pripremila nekoliko reprezentativnih primera koje možete pogledati na ovom linku, a kako biste stekli jasniji utisak na koji način primena olakšica može uticati na dalju otplatu kredita.

Vaša Opportunity bank