Skip to main content

Poštovani klijenti,

Zastoj u otplati kredita (moratorijum) u trajanju od 90 dana koji je za one klijente koji ga nisu odbili započeo 31.03.2020. godine, završava se dana 30.06.2020. godine. Podsećamo, Narodna banka Srbije donela je Odluku kojom je između ostalog predviđen i moratorijum, kako bi sprečila moguće teškoće u otplati obaveza dužnika prema bankama u uslovima pandemije COVID 19 i vanrednog stanja u Republici Srbiji.

U vezi sa tim, želimo još jednom da vam ukažemo na to šta možete da očekujete 01.07.2020. godine po izlasku iz moratorijuma.
Banka će vam u kratkom roku nakon isteka moratorijuma poslati novi plan otplate kredita, elektronskom poštom na vašu adresu elektronske pošte, ukoliko istu imate registrovanu kod Banke, odnosno ukoliko je nemate plan otplate će vam biti poslat putem redovne pošte. Takođe, plan otplate nakon isteka moratorijuma možete i preuzeti u vama najbližoj poslovnici Banke. Plan otplate će pratiti i dopis kojim će vam biti predstavljene neke dodatne mogućnosti za nastavak otplate kredita, te primeren rok u kojem ćete imati prilike da se o tome izjasnite.

Novi plan otplate će odslikavati ono što je predviđeno Odlukom Narodne banke Srbije kojom je moratorijum i propisan. U skladu sa tim period otplate kredita će biti produžen za tri meseca, a kamata koja je po sadašnjem planu otplate trebala da dospe u prethodnih 90 dana, pripisaće se glavnici kredita, čime će njena otplata biti raspoređena na ceo period otplate kredita. S obzirom na navedeno, a pre svega iz razloga pripisa kamate glavnici, rata kredita će biti nešto uvećana u odnosu na sadašnji plan otplate.
Na kraju, važno je da znate da dugovanja koje niste izmirili, a koja su nastala pre početka moratorijuma, ostaju dospela i ne raspoređuju se po novom planu otplate, te ih je potrebno izmiriti u što kraćem mogućem roku.

Za sva dalja pitanja i potrebne informacije u vezi moratorijuma na otplatu kredita, kao i u vezi moratorijuma po garancijama i dozvoljenim prekoračenjima po računu, molimo vas da pozovete vašeg savetnika za klijente, odnosno da pozovete ili posetite vama najbližu poslovnicu Banke.

Srdačan pozdrav,
Vaša Opportunity banka