Skip to main content

 U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije 3 Banka ad Novi Sad

OBAVEŠTAVA

klijente da mogu podneti zahtev za reprogram poljoprivrednih kredita, u uslovima otežane poljoprivredne proizvodnje.

Uslov je da su na dan 31.05.2022. godine bili redovni u izmirivanju svojih obaveza (izmirivanje kreditnih obaveza nije kasnilo više od 90 dana, da klijent nije u statusu neizmirenja obaveza u Banci odnosno da potraživanje nije smatrano problematičnim iz drugih razloga u smislu propisa Narodne banke Srbije).

Zahtev se može podneti do 30.04.2023. godine, a Banka je dužna da o svakom takvom zahtevu odluči u roku od 30 dana od dana prijema zahteva i o odluci obavesti klijenta.

Zahtev za reprogram mogu da podnesu lica koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), i to:

  1. Fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  2. Preduzetnik;
  3. Pravno lice, i to
  • zemljoradnička zadruga s najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar,
  • drugo pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice.

Dodatna dokumentacija uz zahtev nije potrebna.

Reprogram, u smislu ove Odluke, predstavlja uvođenje grejs perioda u trajanju od 6 do 12 meseci. Klijent se odlučuje za dužinu trajanja grejs perioda, a rok otplate kredita se produžava tako da iznos anuiteta nakon isteka grejs perioda ne bude veći u odnosu na iznos anuiteta u periodu pre primene reprograma.

Za vreme trajanja izabranog grejs perioda Banka naplaćuje ugovorenu kamatu, a ne naplaćuje glavnicu kredita.

Ukoliko ste koristili moratorijume u toku 2020. godine, kamata obračunata za vreme tih moratorijuma se naplaćuje nakon isteka grejs perioda tj nastavlja ravnomerno da se raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem reprograma, kao što su visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i slično, neće biti nepovoljniji po klijenta u odnosu na ranije ugovorene uslove. Takođe, sprovođenje reprograma neće biti posebno naplaćeno.

Na obaveze klijenata po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, reprogrami se mogu primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije odnosno subvencije. Ovu prethodnu saglasnost pribavlja Banka.

Zahtev možete da podnesete sledećim putem:

Molimo vas da za podnošenje zahteva koristite isključivo navedene kanale. Zahtevi poslati na email adrese namenjene za prigovore i primedbe, kao i preko profila koje Banka vodi na društvenim mrežama, neće biti razmatrani.

Obrazac zahteva možete pronaći na ovom linku. Ukoliko zahtev šaljete email-om, popunjenu formu možete poslati i u word format-u bez potpisa.

Banka je pripremila nekoliko reprezentativnih primera koje možete pogledati na ovom linku, a kako biste stekli jasniji utisak na koji način primena reprograma može uticati na dalju otplatu kredita.

Vaša 3 Banka