Skip to main content

Dinarski tekući račun – tekući račun sa osnovnim uslugama

Dinarski tekući račun – tekući račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima i obuhvata sledeće usluge dostupne u 3 Banci:

  • Otvaranje, vođenje i gašenje računa
  • Uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa na šalterima 3 Banke
  • Usluge izvršavanja platnih transakcija tj. prenosa novčanih sredstava s računa, odnosno na račun transferom odobrenja (uključujući i instant tranfer odobrenja) na osnovu platnog naloga izdatog na šalteru Banke
  • Promenu računa

Po ovom računu korisnik može da vrši neograničen broj transakcija.

3 Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, održavanje, gašenje i promena tekućeg računa sa osnovnim uslugama.

U nastavku je prikaz svih naknada za usluge koje 3 Banka pruža u vezi sa ovim računom:

Akcija važi od 01.09.2022. u trajanju od najmanje godinu dana

Vođenje platnog računa u dinarima

Otvaranje računa bez naknade
Zatvaranje računa bez naknada
Mesečno održavanje računa bez naknade
Izdavanje mesečnog izvoda o promenama i stanju na tekućem računu  bez naknade
Promena platnog računa bez naknade

 

Uplata i isplata gotovog novca

%od iznosa Minimum Maksimum
Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu u korist računa u drugoj banci 1,20% 200 RSD 10.000 RSD
Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu na račun pravnog lica/radnje u Banci 0,30% 30 RSD 2.000 RSD
Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu – instant uplata u korist računa u drugoj banci[1] 1.20% 200 RSD 3.600 RSD
Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu na svoj račun u Banci bez naknade
Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu- donacije u korist UNICEF-a bez naknade
Isplata gotovog novca sa računa podnošenjem naloga za isplatu bez naknade

Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji

KLIRING NALOZI*
Iznos do 3.000,00 RSD 50 RSD
Iznos od 3.001,00 do 30.000,00 RSD 60 RSD
Iznos od 30.001,00 do 100.000,00 RSD 70 RSD
Iznos od 100.001,00 do 300.000,00 RSD 0,07%
RTGS NALOZI (nalozi preko 300.000 RSD i Hitni) Do 14h Od 14h
Iznosi do 100.000 RSD 150 RSD 230 RSD
Iznosi od 100.001 – 300.000 RSD 230 RSD 250 RSD
Iznosi od 300.001 – 1.000.000 RSD 0,10% 0,11%
Iznosi od 1.000.001 – 5.000.000 RSD 0,09% 0,10%
Iznosi preko 5.000.000 RSD 0,08%

Max. 8.000 RSD

0,09%

Max. 10.000 RSD

INSTANT PLAĆANJA
Instant plaćanja[1] 50 RSD
INTERNI NALOZI ZA PRENOS  % od iznosa Minimum Maksimum
Nalozi realizovani u internom platnom prometu Banke** 0,05% 20 RSD 2.500 RSD
Nalozi realizovani u internom platnom prometu Banke, u okviru svih klijentovih računa u valuti RSD bez naknade
OSTALI BEZGOTOVINSKI PRENOSI U DINARIMA
Bezgotovinski prenos na račun nerezidenata u drugoj banci 0,25% 800 RSD 5.000  RSD

Ostale naknade u domaćem platnom prometu

Izdavanje potvrda o stanju i prometu platnog računa na memorandumu Banke (na zahtev klijenta) 200 RSD
Izdavanje potvrde o konačnom izvršenju platnog naloga na memorandumu Banke (na zahtev klijenta) 100 RSD
Rešavanje zahteva za reklamaciju u slučaju greške klijenta u jedinstvenom identifikacionom broju (utvrđivanje toka novčanih sredstava platne transakcije) 200 RSD
Slanje SMS obaveštenja o prilivu i odlivu sa dinarskog tekućeg računa bez naknade
Izdavanje potvrda o uplaćenom osnivačkom ulogu i dokapitalizaciji na memorandumu Banke (na zahtev klijenta) 500 RSD
Povlačenje naloga iz prinudne naplate na zahtev poverioca 150 RSD + troškovi PN

[1] Instant plaćanjem za fizička lica smatra se plaćanje do iznosa od 300.000 RSD, putem platnog naloga  u papirnoj formi koji sadrži oznaku H, a koji se trenutno izvršava i može biti iniciran svakog radnog dana u okviru radnog vremena filijale

Opšti uslovi otvaranja vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, Terminski plan i Tarife dostupni su na sledećem linku.